Koncepcja pracy przedszkola

„Dziecko chce być dobre

Jeśli nie umie – naucz

Jeśli nie wie – wytłumacz

Jeśli nie może – pomóż”

                                                                     

Janusz Korczak

                                                

„WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU”

CELE I ZADANIA:

► Wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci,

► Każde dziecko ma poczucie swojej wyjątkowości i wartości,

► Wychowanie, w ścisłej współpracy z rodzicami, dzieci przejawiających optymistyczne cechy charakteru takie jak: empatia, dobroć, życzliwość, otwartość, zaradność, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości,

► Rozwijanie umiejętności przeżywania sukcesów, a także radzenia sobie z porażkami,

► Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku przedszkolnym i rodzinnym, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

► Angażowanie rodziców do realizacji zadań przedszkola, współdziałanie w ramach „Grupy Wsparcia – Rodzice”,

► Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenie przedszkola,

► Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

► Wychowujemy przyszłych optymistów ☺

► Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami (tempem, zakresem potrzeb, upodobaniami, rodzajem inteligencji),

► Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju aktywności: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej,

► Likwidujemy wszelkie bariery, przyjmujemy dzieci niepełnosprawne

► Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

 

DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU JEST:

 

· Optymistycznie patrzące na świat ☺

· Ufne w stosunku do nauczycieli,

· Zaradne, radosne, dobre, otwarte na świat i ludzi, kreatywne i empatyczne,

· Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,

· Twórcze i samodzielne w zabawie i nauce,

· Wesołe, zaradne,

· Odpowiedzialne i obowiązkowe,

· Kulturalne i tolerancyjne,

· Świadome różnych zagrożeń.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 

W naszym przedszkolu:

► Dostarczamy dzieciom miłych wspomnień na całe życie,

► Szanujemy i przestrzegamy prawa dziecka,

► Każde dziecko jest dla nas ważne, kochane, traktowane indywidualnie i podmiotowo,

► Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć,

► Prowadzimy edukację proekologiczną i prozdrowotną, wyrabiamy u dzieci nawyki higieniczne, zdrowotne, ekologiczne,

► Jesteśmy otwarci na propozycje i współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym,

► Służymy pomocą w razie trudności wychowawczych.

► Przywiązujemy dużą wagę do świąt rodzinnych, poznajemy i kultywujemy tradycje z różnych regionów naszego kraju,

►Zapewniamy potrzebę swobodnej i bezpiecznej zabawy,

► Organizujemy różnorodne i atrakcyjne zajęcia: wycieczki, wyjazdy do kina i teatrów, pikniki, spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości przedszkolne,

► Prowadzimy działania mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci,

► Zapewniamy wszechstronny rozwój każdego dziecka.

 

OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA DODATKOWE:

Dogoterapia

Logopedia

Zajęcia korekcyjne

Rytmika

Tańce

Karate

Religia

Mały Medyk – warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej

Język angielski 3x w tygodniu

 

ZASOBY LUDZKIE

Wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna:

Logopeda

Anglista

Specjalista od zajęć korekcyjnych

Karate – trener

Instruktor tańca

 

Koncepcja została zmodyfikowana 27.08. 2015 r.