• Studio Reklamy REKO - Projektowanie stron internetowych, reklama wizualna
 • Cele i zadania

  Pracujemy z dziećmi w wieku od 2,5 do 6 lat, które są swoistymi indywidualistami, z których każda jest specyficzną jednostką psycho-fizyczno-duchową, dla której jej własne różnorodne działanie dostarczające doświadczeń jest podstawą rozwoju. Rozumiejąc proces edukacyjny małego dziecka jako wspieranie jego rozwoju i samodoskonalenia, mając świadomość czekających dziecko wyzwań ze strony współczesnego świata,stawiamy sobie cele, których realizacja pozwoli dziecku funkcjonować w dynamicznie zmieniających się warunkach.

  Programy wychowania przedszkolnego realizowane w roku szkolnym 2019/2020:

  1)    Kocham Przedszkole.  Program wychowania przedszkolnego

                  2)   Program logopedyczny profilaktyczno- terapeutyczny

   

  Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

  Zadania przedszkola

  1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków
  sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
  i poznawczym obszarze jego rozwoju.

  2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
  i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

  3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
  i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

  4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci
  doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom
  rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

  5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do
  poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,
  z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

  6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby
  tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

  7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do
  samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym
  bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

  8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
  o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji,
  pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści
  adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

  9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość
  estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania,
  ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

  10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej
  dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie
  wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do
  etapu rozwoju dziecka.

  11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów
  techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania
  intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

  12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami,
  uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków
  umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

  13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania
  przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa
  w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań
  wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

  14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych
  o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk
  istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

  15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do
  osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

  16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie
  kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego –
  kaszubskiego.

  17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka
  językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.